งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

วันที่:
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(สามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบให้บริการ เช่น Web Server, DNS Server, DHCP Server)
- มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่าย (สามารถติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น
Juniper, HP หรือ Cisco)
- มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะในการตัดสินใจ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
1.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาต่อ สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะอักษรศาสตร์
หรือคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์
หรือคณะสังคมศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
- มีความรู้และทักษะการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
- มีความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของภาระงานที่กำหนด
- มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5
หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
หรือผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ