งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วันที่:
เจ้าหน้าที่กลุ่มครู ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเอก 3.25 ขึ้นไป
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป
- ต้องรวมเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่
ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
- ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบ
หมาย
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด www.mwit.ac.th