งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

วันที่:
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

1.1 คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560 และข้อ 3 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา

(2) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงาน ภาระหน้าที่ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร

(3) มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

1. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3. มีภาวะผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลง สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพื่อร่วมกันพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ในการบริหารสถาบัน5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีศักยภาพในการจัดหาความร่วมมือในทางวิชาการและการวิจัย สามารถติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

6. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความยุติธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต1.2 ให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 11 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือ Download ใบสมัครที่ http://stin.ac.th1.3 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

1.3.1 ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานสถาบัน จำนวน 1 ชุด ติดภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

1.3.2 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

1.3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

1.3.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

1.3.5 หนังสือรับรองการทำงาน

1.3.6 ประวัติของผู้สมัครซึ่งแสดงประวัติการทำงานอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงวันสมัคร

1.3.7 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)1.4 อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

1.4.1 อัตราเงินเดือน 41,320 บาท

1.4.2 เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 25,000 บาท1.4 การรับสมัคร

1.5.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาม ข้อ ๑.3 ด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 11 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งมาที่ Email Address: Kanogsu@yahoo.com พร้อมเอกสารแนบเป็น PDF file

1.5.2 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

1.5.3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-4092 ต่อ 114