งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3 อัตรา

วันที่:
จำนวน:
3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีประสบการณ์วิชาการหรือวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังแนบ)

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร:
ขอและยื่่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดที่งานธุรการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-6131 ต่อ 1519, 1520 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)