งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22-26 มกราคม 2561

วันที่:
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง

1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

3 เจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านนโยบายและแผน หรือด้านการเงินและบัญชี มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

4 เจ้าหน้าที่สถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางบัญชี

6 นายช่างโยธา
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

7 นายช่างเครื่องกล
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์

8 นายช่างไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ

วิธีสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน ชั้น 6 เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ