งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป. โท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริการ (ปฏิบัติงานจริงที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


2.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 13,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท หรือ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 16,700 บาท (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท


3.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดฝ่ายสารสนเทศ

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 13,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเกษตร (สาขาพืช โรคพืช กีฏวิทยา ปฐพี ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ทรัพยากรการเกษตรชีวภาพ ทรัพยากรการเกษตร สัตว์ ประมง วนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร)


ขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขานุการ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 408,413 หรือ 0 2561 1369