งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มกราคม 2561

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเทคโนโลยีและสื่อประชาสัมพันธ์ 7 - 18 มกราคม 2561

วันที่:
รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเทคโนโลยีและสื่อประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานงาน การจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเทคโนโลยีและสื่อประชาสัมพันธ์ โดยระบุคุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขปดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย
2) จบปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีประสบการณ์ด้านการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ Social Network หรือด้านสารสนเทศอื่นๆ
4) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสาร
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, Microsoft Publisher, Photoshop, illustrator, Flash, Movie Maker ได้เป็นอย่างดี
6) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
7) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
8) สามารถใช้โปรแกรมในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ และพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภายในกรมป่าไม้
2) ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมการประชุมต่างๆ กับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
3) แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดกิจกรรม การประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
5) จดบันทึกการประชุม
6) ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ
7) ช่วยดูแลเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่มีของหน่วยงาน
8) จัดหน้าเอกสาร แผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน
9) ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ IT ของหน่วยงาน
อัตราเงินเดือน
15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (resume) และจดหมายสมัครงาน (cover letter) เป็นภาษาอังกฤษ มายัง คุณเกษรา ที่อีเมล kessara.s@tefso.org ระบุหัวเรื่องว่า “Apply for communication” ภายในวันที่ 7 มกราคม 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 รายละเอียดการดำเนินงานสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.tefso.org