งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประเภทแบ่งรายรับ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย

วันที่:
ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย
จำนวน 5 อัตรา
เพศ หญิง
ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 55 ของค่าบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสามารถอ่านออกและเขียนได้ดี อายุตั้งแต่ 20-55 ปี
วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์. 043-221770 ต่อ 164
วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ