งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

รับสมัครเจ้าหหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ตำแหน่ง

วันที่:
รายละเอียด www.mwit.ac.th

1.1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเรียนรายวิชา
ทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(สามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบให้บริการ เช่น Web Server, DNS Server, DHCP Server)
- มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่าย (สามารถติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น
Juniper, HP หรือ Cisco)
- มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะในการตัดสินใจ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
1.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี สังกัดสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์การจัดการและดูแลห้องปฏิบัติการเคมี หรือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ในสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ