งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2560

วันที่:
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอํานวยการ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกสํานักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เลขที่ 177 หมู่ 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (044) 305131,305134 ต่อ 165 ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ