งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 11 อัตรา วุฒ ปวช.ทุกสาขา ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 12 ธันวาคม 2560

วันที่:
ด้วยกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2 เจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร 3 ชั้น 4) 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 12 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ