งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก


ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็น พนักงานธนาคารปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ,ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ, ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่, และพนักงานสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้


คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกรด 5-10 (ด้านวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาทรัพยากรบุคคล หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหารทรัพยากรบุคคล
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำนโยบายด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์ ประเมินค่างาน การประเมินสมรรถนะ จัดทำ Career path งานด้านเกณฑ์ SEPA แผนแม่บท ของสถาบันการเงิน หรือ รัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และนำเสนองานได้

2 พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4-5)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

3 พนักงานบัญชี(เกรด 4-5)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี การพัสดุ (Inventory) งานด้านทะเบียนทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

4 พนักงานสัญญาจ้าง ประจำศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.คุณวุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
2.ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ ITได้แก่ ใบรับรอง CompTIA Security + หรือ Certified Ethical Hacker หรือ CISA หรือ CISSP เป็นต้น
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
4.ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี

5 พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยกฎข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ การเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
3.ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ใบรับรอง ITIL V.3 Foundation
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
5.ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี

6 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ (เกรด 9 – 10)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word / Excel / Power Point / Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL / โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4. มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะตรวจสอบด้านบริหารการเงิน/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์งานด้านตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. หากมีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้สอบบัญชี และมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือ มีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเอกสารประกอบการรับสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน และวันที่สิ้นสุด)
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8
กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ก่อนเวลา 15.30 น.) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290

การคัดเลือก

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th หรือ ติดประกาศ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ