งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม

วันที่:
ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่า ทุกสาขาวิชา ซึ่งทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์. 043-221770 ต่อ 164
วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ