งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่โครงการผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด รวมทั้งสิ้น 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 พฤตจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

วันที่:
ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับ
สำนักงานประกันสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างโอกาสการทำงานสาหรับ
ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทตต่อไป

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
รวมทั้งสิ้น 25 อัตรา (ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 – 29 ธันวาคม 2560)

2. ค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท/เดือน (กรณีเริ่มปฏิบัติงานไม่ครบทั้งเดือน จะคิดค่าจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่สิ้นสุดการทางาน)

3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้จบการตึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาตนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม
(2) มีใจรักงานบริการ
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานได้

4 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน เวลาราชการตั้งแต่วันที่ 27 พฤตจิกายน 2560
ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 เลขที่ 88/28
ถนนติวานนท์ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สำนักงานประกันสังคม โทรตัพท์
0 2956 2133 – 34

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ