งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560

วันที่:
กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี

2 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังนี้
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี หรือการเงิน หรือการเงินการธนาคาร)

4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปวส. สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังนี้
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3 สาขาวิชาการเงิน
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 สาขาวิชาการจัดการ

5 เจ้าหน้าที่การบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปวช. สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังนี้
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ


สมัครทาง Website https://dlt.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม file แนบ