งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สำนังานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560

วันที่:
1 ตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา

2 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการสื่อสาร

3 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

4 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 1 สำนังานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เลขที่ 29/85 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ