งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-7 สังกัดฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60

วันที่:
ตำแหน่ง
พนักงาน 4-7 ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
20 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีประสบการณ์การทำงานการบริหารการป้องกันการทุจริตในธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการชำระเงิน (Electronic Card & Payment Industry) เช่น บัตร ATM บัตร Debit บัตร Credit Mobile Banking Internet Banking Merchant เครื่อง EDC เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
** เอกสารประกอบการแจ้งความประสงค์ จำนวน 4 File**
- เอกสารแนบ 1 : Transcript การศึกษาฉบับสมบูรณ์
- เอกสารแนบ 2 : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารทางทหาร (เพศชาย)
- เอกสารแนบ 3 : หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เอกสารแนบ 4 : แผนการดำเนินงานและแนวทางในการบริหารงานเพื่อ Set Up หน่วยงานในตำแหน่งที่แจ้งความประสงค์ความยาวรวมกันไม่เกิน 3 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)

สมัครทาง Website https://job.gsb.or.th