งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
28/11/58 ข่าวรับสมัครงาน‬ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
27/11/58 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับหัวหน้างานพัสดุ
27/11/58 ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
27/11/58 โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ นักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 4 ถึง 14 ธันวาคม 2558
27/11/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ นักทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัคร 4 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26/11/58 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ประจำ ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26/11/58 บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย
26/11/58 เงินเดือน 37,000 บาท คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ
26/11/58 พว.เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา (ด่วน)
26/11/58 วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครพนักงานวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 พฤศจิกายน 2558
26/11/58 เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนกงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26/11/58 เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25/11/58 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2558
25/11/58 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25/11/58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
25/11/58 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2558
24/11/58 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
24/11/58 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
24/11/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(กรุงเทพ)
24/11/58 มหาวิทยาลัยมหิดประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
24/11/58 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
24/11/58 (วุฒิ.ป.ตรี) เงินเดือน 18,000 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23/11/58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน ถึง 9 ธนวาคม 2558
23/11/58 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร"กลุ่มงานขาย" กว่า 50ตำแหน่ง
23/11/58 (รับหลายอัตรา จังหวัดละ 1-2 ตำแหน่ง)ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม รับสมัครตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2558-10 ธันวาคม 2558
22/11/58 ประกาศรับสมัครงานโครงการวิจัยโรคตับ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยโครงการวิจัยโรคตับ จำนวน 1 อัตรา
22/11/58 (วุฒิ ม.3-ป.ตรี) กรมศิลปากรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรบสมัคร 1 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
20/11/58 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ)
20/11/58 (รับสมัครจำนวนมาก) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน ถึง 25 ธันวาคม 2558
20/11/58 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา เปิดรบสมัครตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2558